Firemní zprávy

ČEZ - pozvánka na řádnou valnou hromadu (13.4.09)

8.4.2009 14:49

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 4527 4649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 13. května 2009 od 10.00 hod. v TOP HOTELU Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov.

Pořad jednání:
1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008 a souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
3. Zpráva dozorčí rady.
4. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2008.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku a výplatě tantiém.
6. Schválení smlouvy o vkladu části podniku „rozvody tepla" do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.
7. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti.
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí darů.
10. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.
11. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady.
12. Volba členů výboru pro audit.
13. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit.
14. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. květen 2009. Právo účastnit se valné hromady má osoba vedená jako akcionář nebo správce v zákonem stanovené evidenci cenných papírů, ve Středisku cenných papírů, k rozhodnému dni. Na dobu od 8. května 2009 do 13. května 2009, včetně, bude pozastaven výkon práva akcionářů společnosti nakládat s akciemi.
Charakteristika podstaty navrhované změny stanov:
V souladu s novým zákonem o auditorech se stanovy doplňují o úpravu nového povinného orgánu společnosti - výboru pro audit. V tomto smyslu se doplňuje článek 11 stanov (dosavadní číslování, nově článek 6) a vkládá se nová část VI. (nové články 22 až 24) upravující jeho postavení a působnost, počet členů, funkční období, zasedání a způsob rozhodování. Povinnosti vyplývající z nového zákona o auditorech jsou rovněž promítnuty v ustanovení článku 13 (nově čl. 8) odst. 1 stanov, upravujícím působnost valné hromady, kde bylo doplněno ustanovení písm. f a vložena nová ustanovení písm. u) a v) rozšiřující působnost valné hromady společnosti o působnost volit a odvolávat členy výboru pro audit, rozhodovat o jejich odměňování a rozhodovat o určení auditora k ověření účetních závěrek. Upravena byla rovněž působnost představenstva a dozorčí rady, a to tak, že tyto orgány nadále nerozhodují o výběru auditora účetních závěrek, ale jen o návrhu smlouvy s tímto auditorem /článek 19 (nově čl. 14) odst. 9 písm. f a článek 24 (nově čl. 18) odst. 6 písm. f/ a z ustanovení článku 28 (nově čl. 21) odst. 1 se vypouští výslovný odkaz na možnost zřízení ČEZ, a. s. IČ 45274649 výboru pro audit dozorčí radou. V souvislosti se zřízením výboru pro audit je rovněž doplněna část VII. (článek 29, nově čl. 25) obsahující společná ustanovení o činnosti představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit.
V návrhu změn stanov bylo dále přistoupeno k jejich podstatnému zjednodušení a zvýšení přehlednosti. V návrhu jsou proto z textu stanov odstraněna nadbytečná ustanovení, která pouze opisují znění kogentních zákonných ustanovení a nejsou povinnou náležitostí stanov. Text některých článků stanov se zjednodušuje odkazem na zákonná ustanovení. Důvodem pro tuto změnu je zejména nestálost právní úpravy, kdy jakákoliv změna příslušných zákonných ustanovení vede k nutnosti změny stanov. Těmito úpravami jsou dotčena
následující ustanovení stanov: dosavadní článek 1 (vypuštění textu), článek 2 (nově čl. 1; vypuštění odst. 3. a 4.), článek 3 (vypuštění textu), článek 4 (vypuštění textu), článek 5 (nově čl. 2; úprava předmětu podnikání - podřazení činností, které byly vykonávány v režimu živnosti volné pod jedinou živnost volnou s názvem „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" v souladu s aktuálním zněním živnostenského zákona), článek 7 (nově čl. 4; vypuštění odst. 3.), článek 8 (nově čl. 5; vypuštění odst. 2),
článek 9 a 10 (vypuštění textu, s výjimkou čl. 10 odst. 4, jehož text se pouze přesouvá do článku 16, nově čl. 11), článek 13 (nově čl. 8; zjednodušení textu odst. 1 písm. m odkazem na zákonné ustanovení), článek 17 (nově čl. 12; vypuštění odst. 9. a 13. a zjednodušení odst. 11 - nově odst. 10 - odkazem na zákonnou úpravu, kromě ustanovení písm. a, jehož text se pouze přesouvá do článku 36, nově čl. 32), článek 19 (nově čl. 14; upřesnění odst. 8 písm. h dle textu zákona a vypuštění odst. 8 písm. i; zjednodušení textu odst. 9 písm. m odkazem na zákonné ustanovení), článek 20 (nově čl. 15; vypuštění druhé věty odst. 1.), článek 21 (vypuštění textu), článek 24 (nově čl. 18; zjednodušení textu odst. 6 písm. m odkazem na zákonné ustanovení), článek 25 (nově čl. 19; vypuštění druhé a třetí věty odst. 1.), článek 26 (vypuštění textu) a článek 39 (vypuštění textu). Úpravě nového zákona o přeměnách obchodních společností a družstev se pouze přizpůsobuje text ustanovení článku
13 (nově čl. 8) odst. 1 písm. i, článku 19 (nově čl. 14) odst. 9 písm. l a čl. 24 (nově čl. 18) odst. 6 písm. l. Věcná působnost orgánů společnosti ani práva akcionářů nejsou navrhovanou změnou stanov dotčeny. Pokud se v úpravě působnosti valné hromady, představenstva a dozorčí rady navrhuje nějaká změna, jedná se vždy o reflexi aktuálního znění zákona, zohlednění nové zákonné úpravy, popř. zjednodušení textu odkazem na zákonné ustanovení. Dále dochází k úpravě vnitřních odkazů ve stanovách tak, aby odpovídaly novému číslování článků, a k jejich sjednocení.
Návrh změny stanov bude k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, a rovněž v budově Duhová 1 (nová budova E), v obou budovách na vývěsce ve vstupní hale, a to od 10. dubna 2009 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokáží navíc plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se prokazuje úředně ověřenou plnou mocí. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž úředně ověřenou plnou mocí.
Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo.

Hlavní údaje účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2008 dle IFRS (v mil. Kč): 
  
aktiva celkem, netto        392 593   pasiva celkem               392 593 
stálá aktiva, netto            292 613   vlastní kapitál                154 927 
dlouhodobý hmotný majetek, 
jaderné palivo a investice  173 032  dlouhodobé závazky          102 620 
ostatní stálá aktiva             119 581 odložený daňový závazek       8 613 
oběžná aktiva, netto           99 980   krátkodobé závazky           126 433 
  
provozní výnosy             109 528 
provozní náklady            -62 164 
ostatní náklady a výnosy   9 603 
zisk před zdaněním         56 967 
zisk po zdanění               47 118 

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2008 dle IFRS (v mil. Kč): 
  
aktiva celkem, netto        473 175   pasiva celkem               473 175 
stálá aktiva, netto            345 205   vlastní kapitál                185 410 
dlouhodobý hmotný majetek, 
jaderné palivo a investice 290 826   dlouhodobé závazky         119 702 
ostatní stálá aktiva             54 379   odložený daňový závazek    14 421 
oběžná aktiva, netto         127 970   krátkodobé závazky          153 642 
 
provozní výnosy             181 638 
provozní náklady           -116 475 
ostatní náklady a výnosy  -4 447 
zisk před zdaněním         60 716 
zisk po zdanění               47 351 

Všechny smluvní vztahy popisované ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2008 byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti ČEZ, a. s., nevznikla žádná újma.

Účetní závěrka ČEZ, a. s., konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami bude k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, a rovněž v budově Duhová 1 (nová budova E), v obou budovách na vývěsce ve vstupní hale, a to od 10. dubna 2009 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Představenstvo ČEZ, a. s.

Další zprávy

SPAD
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Indexy
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Futures na indexy
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Komodity
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Aktualizováno 20.4.2011 16:26

(Data mohou být zpožděna!)

Dnes je 27.2. 2021
New York 02:12
closed 55:18
Londýn 07:12
closed 48:48
Frankfurt 08:12
closed 48:48
Praha 08:12
closed 49:03
Moskva 10:12
closed 45:48
Tokio 15:12
closed 41:48
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.
Vyhledávání:  

Stockmarket Google Finance Market Watch